بررسی تاثیر روابط جنسی پیش از ازدواج بر رضایت زناشویی پس از ازدواج

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 120

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESPCER06_104

تاریخ نمایه سازی: 22 اسفند 1401

چکیده مقاله:

زمینه و هدف:هدف پژوهش حاضر بررسی وجود یا عدم وجود رابطه معنادار بین رابطه ی جنسی پیش از ازدواج و رضایت زناشویی پس از آن است .مواد و روش ها: روش این پژوهش با توجه به هدف آن از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها به صورت توصیفی بوده است . جامعه پژوهش حاضر از زنان و مردان متاهل و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تشکیل می شود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. در نهایت ، تعداد ۴۲ نفر در نمونه در پژوهش شرکت کردند و از طریق دو پرسشنامه جنسیت و داشتن رابطه جنسی و رضایت زناشویی هودسن که به صورت آنلاین اطلاعات آن ها جمع آوری شده است استفاده و در تحلیل نتایج داده ها به کار گرفته شده است .یافته ها: براساس اطلاعات بدست آمده مقدار ضریب استاندارد β، که تاثیر رابطه جنسی قبل از ازدواج در پیش بینی رضایت زناشویی است , تقریبا صفر و حدود ۰۷۴,۰ می باشد که با توجه به مقدار آزمون t و سطح معناداری آن که در جدول آمده است ،این مقدار معنادار است .مقدار مثبت β نشان می دهد که در صورت ثابت بودن سایر شرایط یا افزایش یک واحد در رابطه جنسی قبل از ازدواج به اندازه ۰۷۴,۰ واحد افزایش در نمره رضایت زناشویی خواهیم داشت . پس نتیجه می گیریم سهم رابطه جنسی قبل از ازدواج در پیش بینی رضایت زناشویی تقریبا صفر واحد می باشد. همبستگی بین رابطه جنسی با همسر یا غیر همسر قبل از ازدواج با رضایت زناشویی نیز بررسی شد و مقدار آن ۵۸۴,۰ می باشد که این مقدار در سطح معناداری ۹۹,۰ معنادار است .نتیجه گیری : طبق نتایج به دست آمده ،بین رابطه ی جنسی پیش از ازدواج و رضایت زناشویی رابطه ی معناداری وجود ندارد امارابطه جنسی پیش از ازدواج با غیر همسر موثر می باشد.

نویسندگان

یاسین نجفی زادگان

کارشناسی روانشناسی بالینی ، دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب دکتری روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

راحیل مرزبان

دانشجوی کارشناسی روان شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام