سنجش میزان به کارگیری تسهیم دانش در سازمان (مورد مطالعاتی اداره ارتباطات و علائم الکتریکی راه آهن لرستان)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 59

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCONF08_247

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1401

چکیده مقاله:

یکی از مولفه های مهم در به کارگیری مدیریت دانش، تسهیم دانش میباشد که نقش تعیین کنندهای در موفقیت مدیریت دانش درسازمانها بر عهده دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی میزان به کارگیری تسهیم دانش در اداره ارتباطات و علائم الکتریکیراه آهن لرستان بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی – مقطعی و از نوع داده ها مورداستفاده ازنوع کمی بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل ۶ سوال ۵ گزینه ای (طیف لیکرت) و دو متغیر تسهیم دانش آشکار و تسهیمدانش پنهان بوده است. برای تایید روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی استفاده گردید. پایای پرسشنامه از طریق الفایکرونباخ ۰/۷۴ به دست آمد که قابل قبول می باشد. برای تحلیل داده ها از روش آماری آزمون نمره گذاری استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که میزان به کارگیری تسهیم دانش در اداره ارتباطات و علائم الکتریکی راه آهن لرستان در حد متوسطی می باشد.

کلیدواژه ها:

تسهیم دانش ، راه آهن ، مدیریت دانش ، ارتباطات و علائم الکتریکی

نویسندگان

علی بهلولی

گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

مصطفی یعقوبی

دانشجوی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات، مرکز آموزش علمی و کاربردی دورود

مصیب غنی پور

دانشجوی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات، مرکز آموزش علمی و کاربردی دورود