بررسی نقش انوع تاب آوری سازمانی بر اشتیاق شغلی کارکنان در ادارات آموزش و پرورش

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 65

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NERA07_612

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر تاثیر تاب آوری سازمانی بر اشتیاق شغلی در ادارات آموزش و پرورش غرب مازندران می باشد. این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران می باشند. ۱۷۴ نفر به روش نمونه گیری تصادفی با تخصیص متناسب و به کمک جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه می باشد. برای سنجش روایی پرسش نامه ها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، به کمک نرم افزار SPSS نشان داد که تاب آوری سازمانی و دو بعد آن یعنی تاب آوری برنامه ریزی شده و تاب آوری تطبیقی بر اشتیاق شغلی در ادارات آموزش و پرورش غرب مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه ها:

تاب آوری سازمانی ، اشتیاق شغلی ، ادارات آموزش و پرورش غرب مازندران

نویسندگان

حسن خزائی علی آباد

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس