تاثیر شبکه ها و رسانه های اجتماعی مجازی بر یادگیری مشارکتی با نقش میانجی تسهیم دانش

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 63

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NERA07_126

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1401

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شبکه ها و رسانه های اجتماعی مجازی بر یادگیری مشارکتی با نقش میانجی تسهیم دانش می باشد. تحقیق موجود، به روش های همبستگی است، و پژوهش در شرایط طبیعی انجام پذیرفته و پژوهشگر از انجام هر گونه دستکاری و کنترل خودداری نموده است جامعه آماری این پژوهش عبات است از تمامی دانش آموزان دختر پایه دوازدهم شهرستان آمل که در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ در این پایه مشغول به تحصیل هستند. که شامل ۲۵۴۰ دانش آموز می باشند. به اساس نمونه گیری تصادفی ساده و با توجه به جدول مورگان ۳۳۰ از دانش آموزان انتخاب شدند.یافته های پژوهش نشان داد که شبکه ها و رسانه های اجتماعی بر یادگیری مشارکتی دانش آموزان دختر پایه دوازدهم شهرستان آمل تاثیر دارد. مشخص شد که دو متغیر دارای رابطهای مستقیم هستند. شبکه ها و رسانه های اجتماعی بر تسهیم دانش دانش آموزان دختر پایه دوازدهم شهرستان آمل تاثیر دارد. مشخص شد که دو متغیر دارای رابطهای مستقیم هستند. تسهیم دانش بر یادگیری مشارکتی دانش آموزان دختر پایه دوازدهم شهرستان آمل تاثیر دارد. مشخص شذ که دو متغیر دارای رابطهای مستقیم هستند. به عبارت دیگر با افزایش تسهیم دانش در دانش آموزان، یادگیری مشارکتی آن ها افزایش می یابد شبکه ها و رسانه های اجتماعی بر یادگیری مشارکتی دانش آموزان دختر پایه دوازدهم شهرستان آمل از طریق تسهیم دانش اثر غیرمستقیم دارد.

کلیدواژه ها:

شبکه ها ، رسانه های اجتماعی مجازی ، یادگیری مشارکتی ، تسهیم دانش

نویسندگان

نسرین موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت، دانشگاه ازاد اسلامی واحد محمودآباد، مرکز محمودآباد، محمودآباد، ایران

نادی علیزاده

عضو هیات علمی، استادیار گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، مرکز محمودآباد، ایران