مدلسازی عددی محبوس سازی گاز کربن دی اکسید در مخازن آبشور ناهمگن (لایه ای)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 102

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NPGC04_004

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1401

چکیده مقاله:

با افزایش مصرف سوخت های فسیلی، میزان انتشار گازهای گلخانه ای در اتمسفر چند برابر شده است. این موضوع تاثیرمستقیمی بر افزایش دمای کره زمین دارد. به دلیل تشدید پدیده گرمایش زمین سازمان های جهانی به دنبال یافتن روش هاییبرای کاهش اثر گلخانه ای هستند. یکی از این روش ها تزریق و محبوس کردن گازهای گلخانه ای خصوصا گاز کربن دی اکسیدحاصل از فعالیت نیروگاه ها و سایر صنایع بزرگ و جلوگیری از ورود آن به اتمسفر م یباشد. درکنار اثرات مثبت، تزریق گازکربن دی اکسید در مخازن آب شور زیرزمینی می تواند اثرات مهمی نظیر اثرات مکانیکی، هیدرولیکی، حرارتی و شیمیایی درمخزن داشته باشد. این اثرات را می توان با مدل سازی عددی مورد بررسی قرار داد. هدف از پژوهش حاضر، مد لسازی عددیفرآیند تزریق گاز کربن دی اکسید در مخازن آب شور زیرزمینی با استفاده از روش بدون شبکه (EFG) با در نظر گرفتنجریان دو فاز سیال در محیط متخلخل تغییر شکل پذیر به صورت کاملا همبسته ترموهیدرومکانیکال می باشد. دو فاز سیالمتشکل از گاز (CO(۲ در شرایط فوق بحرانی (فاز غیر ترکننده) و آب شور (فاز ترکننده) می باشد. جهت ساخت سیستم معادلاتمجزا، از فرم ضعیف معادله تعادل برای فاز جامد و فرم ضعیف دو معادله پیوستگی جرمی مستقل برای دو سیال ترکننده وغیرترکننده، با استفاده از روش گالرکین و اعمال شرایط مرزی ضروری با روش پنالتی استفاده شده است. نتایج حاصل، نشاندهنده کارآیی روش عددی انتخابی در ارزیابی اثرات ترموهیدرومکانیکی تزریق و محبوس سازی گاز (CO(۲ در مخزن آب شور،خصوصا ارزیابی میزان تغییر شکل سطح زمین در اثر این عملیات می باشد.

نویسندگان

محمدرضا نداف نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

علی پاک

استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف