حل تفرّق سه بعدی امواج و نیروهای وارد بر سازه به روش المان مرزی درحوزه زمان

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,107

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

131_5654650934

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1384

چکیده مقاله:

در این رساله بر پایه روش المان مرزی، راه حل حوزه زمانی برای پدیده تفرّق سه بعدی ارائه شده که به کمک آن اندرکنش غیر خطی امواج دریا و سازه های صلب حجیم با مقطع و شرایط دلخواه مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب حل مسئله در هر گام زمانی به روش معادله انتگرالی و بر اساس تئوری گرین بدست می آید. شرایط مرزی سطح آزاد آب بسط داده م یشود تا مرزهای متحرّک حوزه سیّال، به مرزهای ثابت در طول زمان کاهش یافته و در نتیجه بجای هر گام زمانی، تنها یکبار به حل دستگاه معادلات همزمان ناشی از مجزاسازی معادله انتگرالی نیاز خواهد بود. این تمهید باعث کاهش فو قالعاده زمان حل خواهد شد. حل مسئله به دو بخش پتانسیل حتمی معلوم و پتانسیل پراکنده مجهول تقسیم می شود که بخش مجهول در زمان و مکان گسترش یافته و باید تعیین گردد. شرط تابش نیز که بر پتانسیل پراکنده اعمال م یشود بگون های تغییر م ییابد که سرعت وابسته به زمان در آن لحاظ شود. آنگاه بر مبنای این مباحث نظری نر م افزاری بنام، Diffraction به زبان Visual Fortran نوشته شده است. از این نرم افزار برای بررسی تفرّق امواج در برخورد با استوان ههای مدوّر قائم استفاده و نیروها و تراز سطح آزاد آب مربوط به مراتب اوّل و دوّم برای ابعاد و شرایط مختلف، ارائه شده که مقایسه نتایج با دیگر تحقیقات انجام شده سازگاری مطلوب را نشان م یدهد.

نویسندگان

مهدی خراسانچی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه دانشکده فنی دانشگاه تهران