تاثیر افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجیگری اعتبار شرکت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 134

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HGSMG05_021

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1401

چکیده مقاله:

مسئولیت اجتماعی شرکت ها، مدت زیادی است که توجه بخش آکادمیک، پژوهشگران، شرکت های غیردولتی و دولت را به خود جلب کرده است و بهعنوان یکی از ابعاد مهم، فعالیت های عملیاتی شرکتها، درآمده است. افزایش جهانی شدن تجارت، بالارفتن اهمیت استراتژیک روابط ذینفعان و رشدمدیریت تصویر (نما) شرکت، سه عامل کلیدی و محرک اصلی در افزایش اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتها است. با توجه به تمایل روزافزونسرمایهگذاران، سهامداران و به طور کلی ذینفعان به شناخت ایعاد مسئولیت اجتماعی، افشاء مطلوب مسئولیت اجتماعی شرکتها بسیار حائز اهمیت استو این امر بدون در اختیار داشتن ابزار دارای روایی و پایایی مناسب امکانپذیر نخواهد بود. تمایل و اصرار واحد تجاری به تعهد نسبت به مسئولیت اجتماعیدر تمامی ابعاد، اثر قابل توجهی بر عملکرد مالی دارد. در نتیجه واحدهای تجاری می توانند بازده های بلندمدت را از طریق کاهش اثرات منفی خود براجتماعی، به صورت اختیاری، حداکثر نمایند. اجرای مسئولیت اجتماعی در شرکت، از طریق اتحاد و پیوستگی میان فعالیت ها و ارزش های سازمان، منجربه بهبود موفقیت در بلندمدت و در نهایت سبب رشد اقتصادی، افزایش توان رقابتی و بهبود عملکرد مالی میشود. بنابراین، مسئولیت اجتماعی به یکی ازمهم ترین موضوعات در فعالیت های شرکتها تبدیل شده است؛ به طوری که به توسعه چارچوب گزارشگری و تآکید بر ارائه اطلاعات اجتماعی وزیستمحیطی در کنار اطلاعات مالی در سالهای اخیر انجامیده است . هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت ازطریق اعتبار شرکتها به عنوان متغیر میانجی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. بر همین اساس، این پژوهش با تجزیه و تحلیلاطلاعات مربوط به ۱۵۴ شرکت نمونه در دوره زمانی ۱۳ ساله از سال های ۱۳۸۸ لغایت ۱۴۰۰ به دنبال دستیابی به این هدف بود. آمار استنباطی مورد استفادهدر این پژوهش از روش حداقل مربعات جزیی ( PLS ) مبتنی بر معادالت SEM ساختاری می باشد. این پژوهش به بررسی نقش هایی پرداخته است کهاعتبار شرکت در رابطه بین مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت ایفا کرده است . تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مسئولیت اچتماعی بر عملکرد شرکتو اعتبار شرکت تآثیر معناداری دارد. اما اعتبار شرکت تاثیر افشای مسئولیت پذیری بر عملکرد شرکت را به صورت معنی داری میانچیگری نمی کند

کلیدواژه ها:

افشای مسئولیت پذیری اجتماعی ، اعتبار شرکت ، عملکرد شرکت.

نویسندگان

گلاله زینب

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

علی آشتاب

استادیار دنشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه