تبیین نقش مولفه های اقتصاد دانش بنیان در توسعه صنعت بیمه با نقش تعدیلگر پویایی محیطی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 215

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIL09_008

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف تبیین نقش مولفه های اقتصاد دانش بنیان در توسعه صنعت بیمه طراحی و با رویکردی کمی اجرا شده است. این تحقیق از نظر استراتژی، پژوهشی توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های فعال در صنعت بیمه هستند که ۷۷ نفر از مدیران، معاونین و روسای این شرکت ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده جهت پاسخگویی به سوالات پرسشنامه انتخاب شده اند. در این مطالعهبه منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است؛ که به منظور اطمینان از پایایی پرسشنامه مذکور از سه معیار آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و پایایی rho_a و جهت ارزیابی روایی از روایی همگرا (میانگین واریانس استخراجی متغیرها)، روایی واگرا (آزمون فورنل و لارکر و آزمون بارهای عاملی متقابل) استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی ( PLS ) ونرم افزار Smart PLS برای تجزیه و تحلیل داده استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که تمامی مولفه های اقتصاد دانش بنیان شامل زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و توسعه منابع انسانی و سیستم ابداعات و نوآوری تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه صنعت بیمه دارند. همچنین نقش تعدیل گری پویایی محیطی در رابطه میان سیستم ابداعات و نوآوری و توسعه صنعت بیمه تایید شد.

نویسندگان

مهتاب تدین

شرکت بیمه پاسارگاد، شرکت بیمه سامان و شرکت بیمه تجارت نو، مدیریت بیمه های اتکایی و مدیریت بیمه های مهندسی ایران، تهران

یاسمین احمدیان،

شرکت بیمه پاسارگاد، شرکت بیمه سامان و شرکت بیمه تجارت نو، مدیریت بیمه های اتکایی و مدیریت بیمه های مهندسی ایران، تهران

حمید ملکی،

شرکت بیمه پاسارگاد، شرکت بیمه سامان و شرکت بیمه تجارت نو، مدیریت بیمه های اتکایی و مدیریت بیمه های مهندسی ایران، تهران

الناز جهانگیرزاده سوره

شرکت بیمه پاسارگاد، شرکت بیمه سامان و شرکت بیمه تجارت نو، مدیریت بیمه های اتکایی و مدیریت بیمه های مهندسی ایران، تهران