تاثیر برخی مولفه های صنعت بیمه در هوشمندسازی و بهبود فضای کسب و کارها

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 211

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIL09_007

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

صنعت بیمه به عنوان یکی از بازارهای مالی غیربانکی و به دلیل ماهیت پوشش ریسک و توزیع کنندگی ریسک که در نظام اقتصادی یک کشور دارد، نقش قابل توجهی را می تواند در توسعه و بهبود فضای کسب و کار ایفا نماید . به طوری که توسعه یافتگی صنعت بیمه از حیث توسعه رشته های بیمه و افزایش توانمندی این صنعت برای تامین منابع مالی مورد نیاز بخش تولیدی می تواند به بهبود و توسعه فضای کسب و کار در هر کشور کمک نماید .هدف از انجام این تحقیق ، بررسی تاثیر برخی مولفه های صنعت بیمه در هوشمندسازی و بهبود فضای کسب و کارها است. از روش توصیفی- همبستگی برای انجام این تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران و معاونان و کارکنان ارشد صنعت بیمه در شهر تهران به تعداد ۷۰۰ نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه لازم ۲۴۸ نف ر تعیین شدند . برا ی بررسی متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد که دارای ۲۱ سوال است. پایایی پرسشنامه ها به وسیله ضریب آلفای کرونباخ تایید شد، روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط جمعی از اساتید دانشگاه و روایی سازه آنها توسط تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. از روش های آمار استنباطی از نوع پارامتریک، از قبیل آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن داده ها و مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار لیزرل جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. مهمترین یافته های تحقیق نشان داد که، مولفه های صنعت بیمه بر فضای کسب وکار تاثیر مثبت دارد، هوشمندسازی بر فضای کسب وکار تاثیر مثب ت دارد، هوشمندسازی در رابطه بین صنعت بیمه و فضای کسب وکار نقش میانجی مثبت دارد.

کلیدواژه ها:

فضای کسب و کار ، هوشمندسازی ، صنعت بیمه

نویسندگان

نیره نظر

کارشناس بیمه های مهندسی شرکت بیمه ملت، تهران

مهرنوش ساوه دربندسری

کارشناس ارزیاب خسارت کشتی شرکت بیمه متقابل اطمینان متحد قشم، تهران