مقایسه تاثیر بازی های آزاد و سازمان یافته فردی و گروهی بر های حرکتی درشت و مهارت هایاجتماعی کودکان ۴ تا ۶ سال مهارت های حرکتی درشت و مهارت های اجتماعی کودکان ۴ تا ۶ سال

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 138

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COMPUTER07_057

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه حاضر مقایسه تاثیر بازی های آزاد و سازمان یافته فردی و گروهی بر مهارت های حرکتی درشت و مهارت های اجتماعی کودکان ۴ تا ۶ سال بود. در این پژوهش علی مقایسهای از بین کودکان شرکت کننده پیش دیستانی و مهد کودک های ناحیه ۷ آموزش و پرورش شهرستان مشهد در سال تحصیلی ۱۳۹۵ -۱۳۹۸ تعداد ۷۵ کودک به شیوه تصادفی انتخاب و در سه گروه بازی های آزاد، بازی های سازمان یافته فردی و بازی های سازمان یافته گروهی به صورت تصادفی جایگزین شدند. برای جمع آوری اطلاعاتاز آزمون رشد حرکتی درشت الریخ - ۳ و مقیاس رفتاری کودکان پیش دبستانی و مهدکودک استفاده شد. برای تحلیل داده از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف و کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که مهارتهای اجتماعی کودکان گروه بازی های سازمان یافته گروهی نسبت به سایر گرو هها پیشرفت معنا داری داشت p=۰.۰۵ همچنین یافته ها نشان داد مهارت های حرکتی درشت در گروه های بازی های سازمان یافته فردی و گروهی با گروه بازی های آزاد تفاوت معنی داری دارد و بهترین عملکرد مربوطه به گروه بازیهای سازمان یافته گروهی بود. این یافته تاکید دارند صرفا فراهم سازی محیط غنی برای دستیابی به شایستگی حرکتی کودکان کافی نیست بلکه کودکان برای دستیابی به رشدحرکتی مطلوب به راهنمایی، هدایت و برنامه ریزی حرکتی نیاز دارند و به نظر میرسد بازی های سازمان یافته با توجه به طرح و برنامه هدفمند آن میتواند بیشتر مهارتهای حرکتیپایه و مهارتهای اجتماعی کودکان را تقویت کرده و درنهایت شایستگی حرکتی آنها را ارتقا دهد.

کلیدواژه ها:

بازی های آزاد و سازمان یافته ، مهارت های اجتماعی های حرکتی درشت ، کودکان

نویسندگان

امیر مقدم

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

لیلا کنگی

کارشناس ارشد تربیت بدنی

زینب ملامحمدزاده مقدم

دانشجو کارشناسی علوم ورزشی