بررسی تاثیر تعارض بین فردی بر قصد ترک شغل و پنهان کردن دانش با نقش میانجی بدبینی کارکنان و اثرتعدیلگر هوش هیجانی(مورد مطالعه : کارکنان شعب بانک آینده در مشهد)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 233

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ONFNASHR02_016

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تعارض بین فردی بر قصد ترک شغل و پنهان کردن دانش با نقش میانجی بدبینی کارکنان و اثرتعدیلگر هوش هیجانی انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع، توصیفی پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شعب بانک آینده با تعداد ۳۷۰ نفر در مشهد بوده اند. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده که باتوجه به جامعه آماری، درنهایت ۲۰۷ پرسشنامه صحیح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که روایی محتوی با نظر اساتید و روایی سازه با روش تحلیل بارهای عاملی تاییدی تایید شده است. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی بررسی و تایید شده است. برای بررسی فرضیه ها از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تعارض بین فردی به قصد ترک شغل و پنهان کردن دانش و بدبینی کارکنان منجر می گردد. همچنین بدبینی کارکنان می تواند موجب ترک شغل و پنهان کردن دانش شود. در این تحقیق نقش میانجی بدبینی کارکنان و نقش تعدیلگری هوش هیجانی تایید گردید.

نویسندگان

حسن یادگاری دهنوی

دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی غیراتتفاعی حکیم نظامی قوچان

عباس شریفی پور

استادیار موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم نظامی قوچان