بررسی اثرات مهار گیرنده های آدرنرژیک سیستم عصبی مرکزی در تنظیم دریافت غذا در جوجه های گوشتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 107

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ANIMALB06_077

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1401

چکیده مقاله:

تنظیم اخذ غذا در پرندگان یکی از دقیقترین و حساس ترین سیستم های فیزیولوژیک می باشد. با اطلاع از مکانیسم های مغزی در تنظیم اخذ غذا میتوان سرعت رشد را در طیور گوشتی افزایش و سن عرضه به بازار را کاهش داد.. همچنین با کنترل میزان غذای مصرفی در نژاد تخمگذار میتوان از چاقی بیش از حد آنها جلوگیری کرد. مطالعه حاضر به منظور بررسی نقش آنتاگونیست های سیستم های آدرنرژیک مرکزی بر اخذ غذا در جوجه های گوشتی انجام شد. آنتاگونیست های گیرنده های آدرنرژیک آلفا و بتا (پرازوسین، یوهیمبین، متوپرولول، ICI ۱۱۸,۵۵۱ و SR ۵۹۲۳۰R ) به صورت ترزیق داخل بطنی مغزی در ۵ روزگی جوجه انجام شد. سپس مقدار غذای تجمعی در زمان های ۳۰،۶۰ و ۱۲۰ دقیقه بعد از تزریق اندازه گیری شد همچنین اخذ غذا بعنوان درصدی از وزن بدن بیان شد تا تاثیر تفاوت وزن بین جوجه ها بر میزان اخذ غذا به حداقل برسد. با توجه به نتایج بدست آمده، تزریق داخل بطنی مغزی پرازوسین، یوهیمبین و ICI۱۱۱,۵۵۱ باعث کاهش و متوپرولول و SR۵۹۲۳۰R باعث افزایش اخذ غذا در جوجه های گوشتی در تمامی زمان های ۳۰،۶۰ و ۱۲۰ دقیقه بعد از تزریق شد اما هیچکدام از این تغییرات از نظر آماری نسبت به گروه کنترل معنی دار نبودند P>۰.۰۵ با توجه به تحقیق حاضر به نظر می رسد آنتاگونیست های گیرنده های آلفا و بتا نقش قابل توجهی در کاهش اخذ غذا در پرندگان ندارند. با این وجود تحقیقات بیشتری برای تایید این فرضیه ضروری است.

نویسندگان

مصطفی دانشور

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مرتضی زنده دل

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

بیتا وزیر

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

احمد اصغری

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران