تاثیرهشت هفته تمرینات پیلاتس بر تعادل ایستا و پویای زنان ناشنوا و کم شنوای شهرستان ارومیه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 91

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFSPORT02_008

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1401

چکیده مقاله:

زنان ناشنوا و کم شنوا و نقص در سیستم دهلیزی، که خود این سیستم یکی از اصلی ترین بخش های کنترلتعادل در انسان می باشد،که تعادل ضعیف تری نسبت به سایر افراد سالم دارند. این تحقیق از نوع نیمهتجربی به صورت پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. سی نفر ازبانوان ناشنوا و کم شنوای زیرنظربهزیستی انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شد. گروه تجربی تمرینات را به مدت ۸ هفته و هرهفته سه جلسه انجام دادند. قبل از شروع دوره و نیز بعد از پایان دوره از هر دو گروه، تست های تعادلی بس(BESS)؛۱ و تست تعادلی زماندار برخاستن و رفتن (TUG)؛۲ تست ۱۰ متر راه رفتن و طول گام مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS، آزمون تی وابسته و تحلیل کوواریانس، تحلیل شد (P<۰/۰۵).یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس، اختلاف معناداری را در پس آزمون تست های BESS ،TUG، سرعتراه رفتن و طول گام در هر دو گروه مداخله و کنترل نشان داد. تمرینات پیلاتس میزان تعادل ایستا و تعادلپویا، سرعت راه رفتن و طول گام زنان ناشنوا وکم شنوارا بهبود می دهد.

کلیدواژه ها:

تمرینات پیلاتس ، تعادل ایستا ، تعادل پویا ، زنان ناشنوا و کم شنوا

نویسندگان

نوشین همت زاده جبارلو

کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، ایران