شناسایی و تحلیل فضایی(جغرافیایی) کانون های جرم خیز شهرستان فومن (مطالعه موردی جرایم مرتبط با مواد مخدر)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 164

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHMB05_029

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1401

چکیده مقاله:

امروزه با گسترش شهرنشینی و افزایش رفتارهای ناهنجار اجتماعی و از همه مهمتر وقوع جرایم مرتبط با مواد مخدر مشکلات پیچیده ای در شهرها برای شهروندان به وجودآورده است.یکی از مهمترین جرایم شهری تولید،توزیع و مصرف مواد مخدر است و متاسفانه این ناهنجارهای اجتماعی موجب افزایش جرایم شرارت، مفاسد اجتماعی، سرقت، ناامنی در شهرها شده است. هدف از این پژوهش تحلیل و شناسایی فضایی الگوهای پراکندگی رفتارهای مجرمانه در مراکز جرم خیز مرتبط با مواد مخدر شهرستان فومن است. تا دستیابی به هدفهایی به منظور پیشگیری از جرایم و افزایش و ارتقاء کیفیت سطح زندگی شهروندان در مناطق جرم خیز فراهم گردد. روش پژوهش تحلیلی و تطبیقی است و از نوع هدف کاربردی می باشد. برای شناسایی و تحلیل الگوهای فضایی توزیع جرایم در شهرستان از آزمون مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، آزمون خوشه بندی وشاخص نزدیکترین همسایه و تخمین تراکم کرنل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی جرایم مرتبط با مواد مخدر است که در دوره زمانی یک ساله از فروردین تا اسفندماه سال ۱۴۰۰ در محدوده قانونی شهرستان فومن به وقوع پیوسته است. نتیجه پژوهش توزیع جرایم درمناطقی که از بافت قدیمی و تراکم جمعیت برخوردار است در بخش مرکزی فومن خیابان آیت الله کاشانی،خیابان شهید بهشتی (سنگ بیجار) مهمترین کانون وقوع بزهکاری در ارتباط با جرایم مواد مخدر می باشد و همچنین ارتباط مستقیم جمعیت در مرکز دهستان ها، محله کلده-زیده ،یاداوران و بازار گوراب پس و شهر ماکلوان با نرخ وقوع بزهکاری از نوع موادمخدر رابطه مستقیم دارد و الگوی فضایی جرایم از نوع الگوی خوشه ای و متمرکز پیروی می کند.

کلیدواژه ها:

کانون جرم خیز ، تحلیل فضایی ، جرایم مرتبط با مواد مخدر ، شهرستان فومن

نویسندگان

غلامرضا میری

عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

بهادر پسندیده طالمی

دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

افسانه ابراهیمی

دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان