ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و جریان های نقد آزاد با کارایی سرمایه گذاری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 34

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MFTCONF13_024

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و جریان های نقد آزاد با کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، ۱۰۵ شرکت برای دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل داده های تابلویی توسط نرم افزار آماری Eveiws استفاده شد. هدف پژوهش کاربردی و روش شناسی آن از نوع علی پس رویدادی می باشد. نتایج فرضیه فرعی اول نشان می دهد که بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج فرضیه فرعی دوم نشان می دهد که بین جریان های نقدی آزاد و کارایی سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در نهایت، نتایج فرضیه سوم نشان می دهد که جریان های نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. این بدان معناست که در شرکت های با جریان نقد آزاد بالا، افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث بهبود کارایی سرمایه گذاری می شود.

نویسندگان

سعید جلالی نیا

کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران