بررسی رابطه بین مرحله بیماری اندومتریوز با خودکارامدی جنسی و کیفیت زندگی جنسی در زنان مبتلا به اندومتریوز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 66

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NMCONF01_018

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: اندومتریوز از آن دسته بیماری هایی در نظر گرفته می شود که می تواند بر کیفیت زندگی جنسی و عملکرد جنسی فردتاثیر بگذارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین مرحله اندومتریوز با خودکارامدی جنسی و کیفیت زندگی جنسی در زنانمبتلا به اندومتریوز انجام شد. روش بررسی: این مطالعه همبستگی بر روی ۳۶ بیمار مبتلا به اندومتریوز (۲۰ - ۴۰ ساله) مراجعهکننده به بیمارستان آرش شهر تهران بین سالهای ۹۷ - ۹۸ به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انجام شد. ابزارگرداوری داده ها پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی و پرسشنامه خودکارامدی جنسی بودند. اطلاعات جمع آوری شده با استفادهاز نرم افزار spss (ویرایش ۲۲) و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها:۸ نفرمبتلایان به اندومتریوز (۲ / ۲۲ %)، در مرحله یک و دو بیماری و ۲۸ نفر (۷ / ۷۷ %) دارای اندومتریوز با میزان درگیری بالاتربودند. بین مرحله اندومتریوز و کیفیت زندگی جنسی (۰۰۶ / ۰= p) و بین خودکارامدی جنسی و مرحله اندومتریوز(۰۳۳ / ۰= P) رابطه ی معکوس و معنادار وجود داشت. در بیمارانی که در مراحل بالاتر بیماری بودند (مرحله سه و چهار) کیفیتزندگی جنسی و خودکارامدی جنسی پایین گزارش شد. نتیجه گیری: باتوجه به ارتباط بین مرحله اندومتریوز با خودکارامدیجنسی و کیفیت زندگی جنسی در زنان مبتلا به اندومتریوز به نظر می رسد کاربرد رویکردهایی به منظور ارتقا کیفیت زندگیجنسی و خودکارامدی جنسی در زنانی که در مراحل پیشرفته از بیماری اندومتریوز هستند جهت بهبود روند درمانی آنانضرورت داشته باشد.

نویسندگان

ثریا ملک ملکی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهربابک