نقش نوسانات نرخ ارز بر عملکرد مالی با توجه به تغییرات نرخ تورم

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 82

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCCONF14_082

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی نقش هیات مدیره بر سیاست های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است، جامعه آماری مورد بررسی، کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰، می باشد، نمونه گیری به شیوه حذف سیستماتیک و برابر با ۱۴۴ شرکت است، براساس شرکتهای پذیرفته شده و براساس روشهای آماری به تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی پرداخته شد. بدین جهت بر مبنای روش آمار توصیفی شاخصهای توصیفی متغیرها بررسی شد، سپس اقدام به تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار استنباطی گردید، در این بخش به منظور اطمینان از غیر کاذب بودن مدل رگرسیونی به بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش پرداخته شد که تمامی متغیرها در سطح، مانا بودند. در نهایت، فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی اقتصادسنجی آزمون شدند و با توجه به نتایج حاصل از مدل رگرسیون تخمین زده شده کلیه فرضیات در راستای تاثیر خبرگی هئیت مدیره، اندازه هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره برسیاست های مالی شرکتهای بورسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تایید قرار گرفتند. همچنین با توجه به نتایج استقلال هیئت مدیره با ضریب ۰,۱ بیشترین تاثیر معنادار را بر بر سیاست های مالی به دست آورد.

کلیدواژه ها:

هیات مدیره ، سیاست های مالی ، شرکتهای بورسی ، بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

علی اصغریان

کارشناسی ارشد،