بررسی اثر غیراستوکیومتری بر کاهش دمای سینتر و مورفولوژی سرامیک فورستریت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 83

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEISC01_059

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401

چکیده مقاله:

سرامیک فورستریت غیراستوکیومتری (Mg۲+xSiO۴ (x ꞊ -۰/۰۴، -۰/۰۲، ۰، ۰/۰۲، ۰/۰۴، ۰/۰۶ با استفاده ازمواد اولیه MgO و (SiO(۲ و با روش معمول حالت جامد آماده سازی شد. تشکیل فاز فورستریت و انحراف شبکه بلوری با استفاده از آنالیز XRD بررسی شد. سپس نمونه های سنتز شده و شکل داده شده در دماهای مختلف ۱۵۰۰˚C و ۱۴۵۰، ۱۴۰۰، ۱۳۰۰ برای فرآیند سینتر و چگال شدن قطعات حرارت دهی شدند. در نمونه های غیراستوکیومتری با کاهش درصد کاتیون (+۲)Mg فاز ثانویه انستاتیت (MgSiO(۳ و در نمونه های غیراستوکیومتری با افزایش درصد کاتیون (+۲)Mg فاز MgO باقیمانده در برخی نمونه ها با شدت پیک کم مشاهده شد. تصاویر آنالیز FESEM مورفولوژی و اثر غیراستوکیومتری کاتیون (+۲)Mg را بر اندازه دانه بلور فورستریت نشان داد. با استفاده از آنالیز EDS نیز ترکیب عنصری نمون هها مطالعه گردید. در دمای ۱۵۰۰˚C با مدت زمان ۵ ساعت بهینه دانسیته برای ترکیبات با افزایش درصد کاتیون (+۲)Mg در حدود ۹۵-۹۸ درصد و در دمای ۱۳۰۰˚C با مدت زمان ۵ ساعت بهترین دانسیته برای ترکیبات با کاهش درصد کاتیون (+۲)۹۷Mg ۹۵ درصد مشاهده شد، که نشانمی دهد با تغییر استوکیومتری به ویژه با ایجاد جای خالی کاتیون (+۲)Mg میزان تراکم و سینترپذیری افزایش پیدا می کند.

نویسندگان

فاطمه حدادی نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد-سرامیک، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

احسان طاهری نساج

استاد مهندسی مواد، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

هادی برزگربفرویی

استادیار مهندسی مواد، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه میبد، یزد، ایران

حمید تقی پورارمکی

مربی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش، تهران، ایران

محدثه اسلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد-سرامیک، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران