بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیک با نشاط سازمانی در شرکت گاز شیراز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 94

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF03_041

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

چکیده مقاله:

امروزه بسیاری از شرکت ها به منظور یافتن راهی جهت بهبود سود و منافع کارکنان و افزایش کیفیت زندگی کاری خود، به ایجاد نشاط در محل کار توجه کرده و افزایش نشاط در سازمان را به عنوان یکی از اولویت های اساسی شناسایی کرده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیک و نشاط سازمانی در شرکت گاز شهر شیراز می باشد. بدین منظور تعداد ۱۷۲نفر از کارکنان شرکت گاز شیراز به عنوان جامعه آماری پژوهش حاضر انتخاب شدند که بر اساس فرمول کوکران، پژوهش روی ۱۲۰نفر انجام شد. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد است که که روایی آن توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاد ه از ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد بالاتر از ۰/۷۰ محاسبه شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه تحلیل شدند. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مدیریت منابع انسانی الکترونیک و ابعاد آن با نشاط سازمانی کارکنان، رابطه مستقیم دارند. همچنین کارکنان زن در مقایسه با کارکنان مرد از وضعیت مطلوبتری در رابطه با مدیریت منابع انسانی الکترونیک و نشاط سازمانی برخوردارند. سایر یافته ها نیز حاکی از آن بود که بین کارکنان با سنوات اولیه، میانی و پایانی خدمت از نظر مدیریت منابع انسانی الکترونیک تفاوت معنی داری وجود ندارد، در حالیکه از نظر نشاط سازمانی این رابطه معنی دار گزارش شد.

کلیدواژه ها:

مدیریت منابع انسانی الکترونیک ، نشاط سازمانی ، کارکنان شرکت گاز

نویسندگان

سعید قهرمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران