تاثیر خدمات مراکز روان شناسی(آموزش مهارت های هوش هیجانی) بر مدیریت رفتارهای پرخاشگری در نوجوانان فوتبالیست شهر شیراز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 280

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPCAUMA02_239

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1401

چکیده مقاله:

نوجوانی یکی از مهمترین دوره های سنی است. اهمیت نوجوانی هنگامی بیشتر می شود که سلامت آنان مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر خدمات مراکز روان شناسی (آموزش مهارت های هوش هیجانی) برمدیریت رفتارهای پرخاشگری در نوجوانان فوتبالیست شهر شیراز اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نوجوانان فوتبالیست شهر شیراز بود. سپس طبق جدول مورگان تعداد ۶۰ نفر از نوجوانانی که در پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (۱۹۹۲) نمرات پرخاشگری بالاتری داشتند به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. برای گروه آزمایش هشت جلسه آموزش هوش هیجانی اجرا شد. گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. پس از گردآوری و کنترل پرسشنامه ها، کلیه اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه ۲۶، در سه بخش جمعیت شناختی، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. قسمت آمار توصیفی، به صورت جداول و نمودار ها، فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، ارائه و در قسمت آمار استباطی، از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که آموزش مهارت های هوش هیجانی به طور معناداری در سطح زیر ۰/۰۵ باعث افزایش مدیریت رفتارهای پرخاشگری در نوجوانان فوتبالیست می شود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت آموزش مهارت های هوش هیجانی باعت افزایش مدیریت رفتارهای پرخاشگری می شود.

نویسندگان

علی ناصری

استادیار گروه روان شناسی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، فارس، ایران

عاطفه انصافی

گروه روان شناسی، دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد