شناسایی و رتبه بندی مشکلات ارزیابی عملکرد کارکنان و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن با رویکرد AHP( مطالعه موردی توزیع برق خوزستان)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 128

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCMR04_018

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1401

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش آن است تا با استفاده از ابعاد شناسایی شده در ادبیات پیشین به شناسایی و رتبه بندی مشکلات ارزیابی عملکرد کارکنان و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن در شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با رویکرد AHP بپردازد. این تحقیق با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی به شناسایی و اولویت بندی ابعادی می پردازد که از اهمیت بالایی برخوردار است. در جهان رقابتی امروز تنها سازمان هایی می توانند در این شرایط پرتلاطم باقی بمانند که به بهترین نحو از منابع خود استفاده نمایند. یکی از منابع مهم سازمان، نیروی انسانی است. از آنجا که سازمان برای رفع و جبران کاستی ها و ارتقاء بهره وری و اثربخشی همچنین کشف توانایی های کارکنان خود، به سنجش عملکرد آنان نیاز دارد، ارزیابی عملکرد نیروی انسانی فرایندی بسیار مهم در سازمان می باشد. از این رو، تحقیق کنونی به مطالعه درباره نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت توزیع نیروی برق خوزستان به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پرداخته است. به این منظور، با توجه به منابع علمی مورد بررسی و همچنین عوامل مورد نظر در این سازمان، معیارهای مهم و زیر معیارهای آنها شناسایی شدند. سپس جداول مقایسات زوجی معیارها و زیر معیارها طراحی و جهت تکمیل بین ۱۰ مدیر ارزیاب توزیع شد. ابتدا ناسازگاری هر یک از جداول مقایسات زوجی تکمیل شده توسط ارزیابان، مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از روش AHPگروهی و نرم افزار Expert Choice وزن هر یک از معیارهای اصلی و همچنین وزن هر یک از زیر معیارها تعیین و سیستم جدید ارزیابی عملکرد کارکنان این سازمان طراحی گردید. در تحقیق حاضر، جامعه آماری ۲۰۰ نفر از کارمندان و مدیران صاحب نظر شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشند. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شده و تعداد ۱۰۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. انتخاب نمونه ها به روش تصادفی ساده انجام شده است. برای تعیین راهکارهای بهبود نیز از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و برای این منظور با تعداد ۱۰ نفر از مدیران ارشد شرکت توزیع نیروی برق خوزستان مصاحبه انجام شده است. برای اولویت بندی و وزن دهی اقدامات عملی از نظر خبرگان و برای تعیین راهکارها از روش مصاحبه استفاده شده است. برای اطمینان از روایی پرسشنامه از نظرات اساتید، خبرگان و نیز از کارشناسان آگاه به زمینه تحقیق استفاده شده است. پرسشنامه های مورد استفاده در هر مرحله، قبل از توزیع در بین اعضای نمونه، در اختیار چند تن از خبرگان حوزه مورد مطالعه قرار گرفته و پس از انجام اصلاحات و کسب تایید، در بین اعضا توزیع شده است. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه - های مقایسات زوجی، از شاخص نرخ سازگاری استفاده می شود. اگر نرخ ناسازگاری ماتریس های مقایسات زوجی کمتر از ۱/۰ باشد، قضاوت های متخصصین در تدوین اولویت ها از سازگاری لازم برخوردار می باشد. از آنجائیکه نرخ ناسازگاری همه ماتریس های مقایسات زوجی در بررسی موردی حاضر به دلیل استفاده از آلفای کرونباخ کمتر از ۰.۱ می باشد. لذا پرسشنامه - های بکار رفته در این پژوهش از پایایی لازم برخوردار می باشند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فرانک پاهنگه

کارشناس ارشد مدیریت دولتی