ارزیابی تاثیر کودهای شیمیایی بر فرسایش پذیری خاکهای منطقه حیدره همدان با دستگاه شبیه ساز باران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 161

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SGSI24_104

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

چکیده مقاله:

پارامترهای مختلفی بر میزان فرسایش پذیری خاک ها موثر می باشند که از این میان می توان به کودهای شیمیایی اشاره نمود. به منظور بررسی تاثیر کودهای شیمیایی اوره و سولفات پتاسیم به خاک های منطقه حیدره همدان سه ایستگاه نمونه برداری انتخاب شده، و سپس آزمایشهای پایه خاک از جمله دانه بندی نمونه های خاک، تعیین Gs، حدود آتربرگ، آزمایش پین هول، تعیین درصد کربنات کلسیم، تعیین ماده آلی، تعیین کلر، تعیین مقدار سولفات و pH بر روی نمونه های خاک پایه انجام شد. در این راستا به نمونه های خاک ایستگاه های مورد مطالعه مقادیر درصدهای %۱، %۳، %۵، %۷ و %۹ کود شیمیایی اوره و کود شیمیایی سولفات پتاسیم به طور مجزا اضافه گردید. سپس، آزمایش های پین هول (سوراخ سوزنی) و نیز فرسایش با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران با درصدهای مختلف کود شیمیایی اوره و کود شیمیایی سولفات پتاسیم بر روی نمونه های خاک هر سه ایستگاه در شیبهای ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درجه انجام گردید. نتایج آزمایش فرسایش نشان میدهد که با افزایش مقادیرکودهای شیمیایی مقدار خاک فرسایش یافته در همه ایستگاه های نمونه برداری کاهش چشمگیر داشته است. علت کاهش میزان فرسایش را می توان به افزایش نفوذپذیری خاک و کاهش میزان رواناب، با افزایش مقادیر کودهای شیمیایی مصرفی و نیز عدم ثاثیر کودهای مورد استفاده بر میزان واگرایی خاک، مرتبط دانست.

کلیدواژه ها:

واگرایی ، کود شیمیایی اوره ، کود شیمیایی سولفات پتاسیم ، شیب زمین

نویسندگان

سیدداود محمدی

عضو هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا

فاطمه روحی معین

کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی، گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا