بررسی ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی کارکنان مجلس شورای اسلامی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 72

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM03_722

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

چکیده مقاله:

در جهان امروز، توانایی، قدرت اقتصادی و رفاه هر کشوری، بستگی به استفاده بهینه از منابع، امکانات و نیروی انسانی آن کشور دارد، به طوری که هر چه نیروی کار شایسته تر و کارآمدتر باشد پیشرفت آن کشور در عرصه های اقتصادی و اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود. کیفیت زندگی کاری به سطحی از رضایت، انگیزه، درگیری و تعهد افراد اشاره دارد که در محیط کار تجربه می کنند و نشان دهنده اهمیت زندگی کاری افراد میباشد.هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی کارکنان مجلس شورای اسلامی می باشد.متغیر های کیفیت زندگی کاری عبارتنداز :پرداخت منصفانه، قانون گرایی، فرصت رشد مداوم، وابستگی اجتماعی، تامین امنیت، توسعه قابلیت های فردی، ایمنی محیط، یکپارچگی اجتماعی می باشد. جامعه آماری این مطالعه کارکنان مجلس شورای اسلامی هستند که شامل ۱۹۰۰ کارمندمی باشند .برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است و تعداد ۳۸۰ نمونه از میان کارکنان مورد مطالعه، انتخاب و پس از اینکه پایایی پرسشنامه ها با ضریب آلفای کرونباخ اندازه گیری شد و مقدار آن %۹۷ بدست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق نشان داد که رابطه بین متغیر های کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان مجلس شورای اسلامی مثبت میباشد.

کلیدواژه ها:

کیفیت زندگی کاری ، ابعاد کیفیت ، امنیت شغلی ، ارتباط و انسجام اجتماعی ، کارکنان مجلس شورای اسلامی ، رضایت شغلی.

نویسندگان

سیدمهدی حسینی

فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان