نقش جو اخلاقی محیط کار بر کارکرد خدمات دانشجو مدار و تعهد اثربخش بامیانجی گری سیاست سیستم پاداش

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 162

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TATAS01_015

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

رقابت عصر نوین باعث شده تا استراتژی ارائه خدمات همه سازمان ها تغییر کند، به طوری که امروزه بیشترین تمرکز بر روی روابطبین سازمان ها و مشتریان است. از سوی دیگر سازمان های خدماتی خصوصا دانشگاه ها برای جلب رضایت دانشجویان بااستراتژی های مختلف می توانند با ارائه خدمات باکیفیت برای هر سازمانی حکم رضایت مشتریان آن سازمان را در پی خواهدداشت. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش جو اخلاقی محیط کار بر کارکرد خدمات دانشجو مدار و تعهد اثربخش با میانجی گریسیاست سیستم پاداش بین دانشجویان می باشد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام ۳۱۰۰ نفر در سال تحصیلی۹۹-۱۳۹۸ بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ۲۰۰ نفر به عنوان نمونه پژوهش ( ۸۵ نفر مرد و ۱۱۵ نفر زن) انتخاب شدند. همه دانشجویان نمونه پژوهش پرسشنامه های جو اخلاقی محیط کار، کارکرد خدمات دانشجو مدار، تعهد اثربخش،سیاست سیستم پاداش را تکمیل کردند. برای بررسی پایایی این ابزارها از آلفای کرونباخ استفاده شد. پس از محاسبه پایایی ابزارها، داده ها با استفاده از روشهای آماری همبستگی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSS,LISREL تحلیل شدند. یافتهها نشان داد که: بین جو اخلاقی محیط کار، کارکرد خدمات دانشجو مدار، تعهد اثربخش کارکنان، سیاست سیستمپاداش رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. جو اخلاقی محیط کار بر کارکرد خدمات دانشجو مدار و تعهد اثربخش کارکنان اثرمستقیم و معناداری دارد؛ همچنین جو اخلاقی محیط کار با میانجی گری سیاست سیستم پاداش بر جو اخلاقی محیط کار برکارکرد خدمات دانشجو مدار و تعهد اثربخش کارکنان اثر غیرمستقیم و معناداری دارد. جو اخلاقی محیط کار بر سیاست سیستمپاداش اثر مستقیم و معناداری ایفا می کند

کلیدواژه ها:

جو اخلاقی محیط کار ، کارکرد خدمات دانشجو مدار ، تعهد اثربخش و سیاست سیستم پاداش

نویسندگان

اکرم کوهی پیکانی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، موسسه آموزش عالی کومش. سمنان. ایران

سکینه جعفری

استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران