طبقه بندی خطاهای متخصصین رادیولوژی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 154

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HCSCONF05_038

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

امروزه خطاهای انسانی در حیطه پزشکی یکی از مهمترین و حسا س ترین مو ضوعات این حوزه ا ست و این امر خطرات غیر قابل قبول بسیاری را در جوامع به وجود آورده ا ست ا صول پایه و مبنای فعالیت هر یک از ر شته های علوم پز شکی بر دو جنبه تشخیص و درمان استوار بوده لذا کارشناسان و متخصصان بالینی در واحد رادیولوژی باید بر ایمن بودن و کیفیت ارایه خدمات خود اطمینان داشته باشند. این تحقیق با هدف شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی کارکنان واحد رادیولوژی بیمارستان کوثر قزوین به روش SHERPAانجام شده استروش کار: این مطالعه بصورت مقطعی و با استفاده از روش SHERPAدر سال۱۳۹۸ انجام شد. پس از بیان اهداف و آموزش روش کار، از طریق مشاهده و مصاحبه و با استفاده از روش آنالیز سلسله مراتبی، وظایف و زیر وظایف تعیین شد و در نهایت کار برگ روش SHERPA تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها :کل وظایف مرتبط با شغل کارشناس رادیولوژی مورد بررس ی قرار گرفت و از میان ۳۵ زیروظیفه ۳۴ ، خطا ش ناس ایی ش د که خطاها ش امل عملکردی، بازدید، بازیابی، ارتباطی و انتخابی به ترتیب۱۸ %۵۳ ۳ ،(%۹) ۶ ،(%۱۸) ۷ ،(%۲۱)،صفر(%۰) بودند. تعداد خطا ها از لحاظ سطح ریسک خطاهای؛ غیر قابل قبول ۳، نامطلوب ۱۵، قابل قبول نیاز به تجدید نظر ۱۲، قابل قبول بدون نیاز به تجدید نظر ۴ عدد بود.نتیجه گیری : با توجه به نتایج پژوهش، مسئولان بیمارستان بایستی توجه بیشتری به خطاهای عملکردی و ارتباطی داشته و این خطاها را در اولویت کار ایمنی و پیشگیری قرار دهند.

نویسندگان

محمدحسین محمدی

رادیولوژیست، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

خلیل کلوانی

دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان