مروری بر روش های بازپرداخت خدمات پزشکی از راه دور

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 80

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEDMEM04_131

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: با ظهور COVID-۱۹ ، پزشکی از راه دور نقش مهمی را در کاهش شیوع و انتقال COVID-۱۹ و مراقبت هایشخصی را فراهم آورده است. با این وجود، موانع مالی و بازپرداخت بزرگترین چالش پذیرش این فناوری است. بنابراین، برایگسترش استفاده از پزشکی از راه دور، بررسی روش های موفق پرداخت و پوشش این خدمات توسط سازمان های بیمه گرضروری به نظر می رسد. هدف از این مقاله مروری شناسایی روش های بازپرداخت خدمات پزشکی از راه دور بود.مواد و روش ها: یک سرچ الکترونیکی بدون محدودیت زمانی در PubMed ، Web of science و Scopus در ۲۰۲۱ انجامپذیرفت. مطالعات با استفاده از معیار های ورود و خروج از پیش تعیین شده انتخاب شدند. دو پژوهشگر به صورت مستقلعناوین، چکیده و متن کامل مقالات را مورد ارزیابی قرار دادند.نتایج: از ۳۷۱۴ مقاله شناسایی شده، ۲۶ مقاله وارد شد. بیشترین بیمه استفاده شده در این مطالعات n=۱۵) Medicare)؛ n=۱۴) Medicaid) و بیمه های خصوصی (n=۱۳) بودند. اکثریت خدمات ارائه شده در این مطالعات شامل مشاوره سلامت روان از راه دور (n=۷) و پزشکی از راه دور (n=۷) بود. در ۱۷ مطالعه تفاوتی بین بازپرداخت خدمات پزشکی از راه دور و ویزیت های حضوری وجود نداشت.نتیجه گیری: خدمات پزشکی از راه دور توسط بیمه های مختلف دولتی، ایالتی و خصوصی بازپرداخت می شدند. در بیشترمطالعات میزان بازپرداخت خدمات پزشکی از راه دور مشابه خدمات حضوری بود اما در بعضی از آنها بیمه های خصوصیبازپرداخت بیشتری را تقبل می کردند. تفاوت در میزان بازپرداخت ها می تواند ناشی از سال انتشار مقالات، تغییر و به روز رسانیسیاست ها و دستورالعمل های مربوط به خدمات تحت پوشش و شرایط و قوانین ایالتی باشد. با توجه به همه گیری COVID-۱۹ ، توسعه و به روز رسانی دستورالعمل ها بازپرداخت متناسب با شرایط هر جامعه حائز اهمیت می باشد.

کلیدواژه ها:

سلامت از راه دور ، پزشکی از راه دور ، بازپرداخت ، کووید- ۱۹

نویسندگان

عارفه عامری

دانشجوی دکتری انفورماتیک پزشکی، گروه علوم اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران

فرزاد سلمانی زاده

دانشجوی دکتری انفورماتیک پزشکی، گروه علوم اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران