مروری بر سیاست ها و خط مشی های پزشکی از راه دور

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 174

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEDMEM04_129

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: پیشرفت های سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر قابل توجهی بر بخش سلامت کشورهای در حال توسعه داشتهاست. پزشکی از راه دور به ویژه، نقش مهمی در دسترسی به مراقبت های بهداشتی در کشورهای در حال توسعه ایفا می کند .با این حال، اجرای واقعی پزشکی از راه دور در این کشورها ، همچنان کند است . با توجه به مزایای بالقوه پزشکی از راه دور، اینمطالعه با هدف تدوین و ارائه ی یکپارچه سیاست های بکارگیری پزشکی از راه دور انجام شده است.مواد و روشها: این پژوهش از انواع تحقیقات توصیفی-مروری و روایتی است که با مروری جامع و عمیق و با استفاده از اسنادو مرور منابع کتابخانه ای و جستجوی مقالات فارسی و انگلیسی از طریق کلید واژه های مورد نظر در بانک های اطلاعاتی معتبرشامل ISI web of Sciences ، PubMed ، ProQuest ، Elsevier ، Civilica ، Mag Iran ، Google Scholar دربازه ی زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ انجام شد. در نهایت پس از اعمال معیارهای ورود و خروج ۴۰ مقاله انتخاب و مورد بررسی قرارگرفت. جستجوی منابع علمی در فاصله زمانی مهرماه ۱۴۰۰ تا آذر ماه ۱۴۰۰ انجام گرفت.نتایج: سیاست های مرتبط با بکارگیری پزشکی از راه دور منتج شده از مقالات مورد بررسی در مفاهیم اصلی سیاست هایامنیتی (۱۳ مقاله) و حفظ محرمانگی (۱۱ مقاله)، اخلاقی و حقوقی (۱۹ مقاله) ، منابع انسانی (۱ مقاله)، فرهنگی و آموزشی (۵مقاله) ، مالی (۱۴ مقاله)، بازپرداخت و بیمه ای (۱۲ مقاله)، نظارتی و قانونی (۲۷ مقاله) و همچنین زیرساخت های پیاده سازی (۷مقاله) دسته بندی شده اند.نتیجه گیری: نتایج و مفاهیم سیاستی ارائه شده در این مطالعه راهنمای مناسبی را جهت تدوین خط مشی ها به سیاست گزارانو مدیران ارائه کرده است و می تواند فرآیند تصمیم گیری و برنامه ریزی برای اجرای پزشکی از راه دور را پشتیبانی کرده وچالش های مرتبط با ان را بهبود بخشد.

کلیدواژه ها:

سیاست ، سیاستگذاری ، خط مشی ، پزشکی از راه دور

نویسندگان

معصومه شهبازی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

زهرا ذوالفقاری

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

بهناز پوریایی ولی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران