جذب سطحی محلول پساب رنگرزی با نانوسلولز تولید شده از باگاس

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 253

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCNRT05_140

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

چکیده مقاله:

رنگها قسمت مهمی از ضایعات صنایع می باشند که بهشدت روی آب تاثیر میگذارند و قابل جداسازی از آب نیستند.. حضور مقدار اندکی رنگ در پساب صنایع نساجی موجب کاهش شفافیت و ایجاد واکنشهای شیمیایی در آب میشود. در این تحقیق، به بررسی عوامل اثر pH اولیه محلول، اثر غلظت اولیه محلول، اثر مقدار جاذب، اثر زمان تماس و اثر دما بر جذب سطحی محلول پساب رنگی با نانوجاذب نانوسلولز پرداخته شد و پس از بررسیهای انجام شده مقادیر بهینه و مناسب هر یک از پارامترهای موثر( pH= ۹، غلظت اولیه محلول پساب رنگی ۱۵۰میلی گرم در لیتر ، مقدارجاذب یک و نیم گرم بر لیتر، زمان تماس ۱۰۰دقیقه و دما ۲۵ درجه سانتیگراد) که بیشترین مقدار درصد جذب را دارا میباشد حاصل شد. تحت این شرایط بهینه، بیشترین درصد جذب محلول پساب رنگی بر روی نانوسلولز ۹۹درصد بهدست آمد. همچنین به بررسی رابطه بین داده های تجربی و معادله هم دماهای لانگمویر، فروندلیچ و تمکین پرداخته شد. مقدار R۲ برای همدماهای لانگمویر، فروندلیچ و تمکین به ترتیب ۰/۹۳۷، ۰/۹۱۵ و۰/۸۶۴ به دست آمد که نشان می دهد بین داده های تجربی و همدمای لانگمویر تطابق بیشتری نسبت به دو همدمای دیگر وجود دارد.

نویسندگان

فاطمه بنی فاطمه

دانشکده شیمی دانشگاه پیام نور

حسین محمدی منش

دانشکده شیمی، مجتمع علوم، دانشگاه یزد، یزد، ایران

طاهره نصاری

دانشکده شیمی، مجتمع علوم، دانشگاه یزد، یزد، ایران