تحلیل منطقه ای سیلاب ۲۵ ساله در حوضه آبریز دریاچه ارومیهبرای ایستگاه های هیدرومتری استان آذربایجانغربی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 494

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WDWMR06_031

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

چکیده مقاله:

از وظایف مهم شرکتهای آب منطقه ای وزارت نیرو تعیین حدود بستر و حریم رودخانه ها به منظور مدیریت سامانده ی و همچنین پیشگیری از تجاوز به محدوده آنها جهت کاهش خسارات ناشی از سیلاب میباشد. طبق آیین نامه مربوطه، حد بستر رودخانه هامعمولا بر مبنای سیلاب با دوره بازگشت ۲۵ ساله تعیین میشود. در محل ایستگاه های هیدرومتری این مقدار با استفاده از داده های دبی پیک سالانه موجود قابل حصول است. اما برای برآورد آن در سایر نقاط و بازه های مورد نظر، از تحلیل منطقه ای استفاده میشود. در این مطالعه از ۱۸ مشخصه فیزیوگرافی ۳۱ حوضه آبریز ایستگاه های هیدرومتری سطح حوضه دریاچه ارومیه واقع در محدوده استان آذربایجانغربی به عنوان متغیرهای مستقل و از مقادیر دبی پیک سیلاب ۲۵ ساله به عنوان متغیر وابسته جهت تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. طبق بررسیهای به عمل آمده معنی دارترین ضریب همبستگی حاصل مربوط به رابطه رگرسیونی دو متغیره دبی پیک ۲۵ ساله و مساحت حوضه آبریز میباشد. مقادیر دبی پیک ۲۵ ساله با تحلیل فراوانی آمار ۵۵ ساله ۱۳۴۴-۹۹ حاصل شده اند. همچنین برای بررسی بیشتر، از شبیه سازی روابط با شبکه عصبی مصنوعی تابع پایه شعاعی نیز استفاده شد که موید نتایج قبلی بود.

نویسندگان

مهرنگ دوستی رضایی

دکتری آبیاری و زهکشی، مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای آذربایجانغربی

محمدعلی گلشن

کارشناس ارشد مدیریت منابع آب، رئیس گروه مطالعات آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای آذربایجانغربی

طاهر محمودپور

کارشناس ارشد مدیریت منابع آب، کارشناس مطالعات آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای آذربایجانغربی

کامران یوسفی

دکتری سازههای آبی، کارشناس مطالعات آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای آذربایجانغربی