اثربخشی آموزش مبتنی بر نقشه ی مفهومی بر انگیزش پیشرفت و یادداری در دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 40

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE10_227

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

چکیده مقاله:

یکی از رویکردهای جدید آموزشی که ارتباط بسیار نزدیک با فلسفه ساخت گرایی دارد استفاده از نقشه مفهومی در مرحله های مختلف آموزش از طرح و تهیه محتوی و برنامه درسی گرفته تا مرحله اجرا و ارزشیابی آن است . هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی بر انگیزش پیشرفت و یاداری درس فناوری اطلاعات پایه ششم ابتدای بود. جامعه ی آماری کلیه ی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر آباده در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بود که ۳۰ نفر از آنها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند (۱۵ نفر گروه کنترل و ۱۵ نفر گروه آزمایش ). روش تحقیق طرح نیمه آزمایشی »پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل« استفاده شد. به منظور سنجش انگیزه پیشرفت از پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (A.M.T) و برای سنجش میزان یادآری درس فناوری اطلاعات دانش آموزان از نمرات قبل و بعد آموزش در آزمون این درس استفاده گردید. در انجام این پژوهش پس از انتخاب نمونه آماری، مشخص شدن کلاسهای گروه آزمایش و کنترل که شامل دو کلاس بودند و هماهنگی لازم با آموزش و پرورش، مدیران و معلمان مدرسه با مرحله آماده سازی شروع می شد. طی ۷ جلسه ۴۵ دقیقه روش تدریس با نقشه مفهومی به گروه آزمایش تدریس شد و در پایان پس از ۷ مرحله آموزش به هر دو شیوه رایج و مبتنی بر نقشه مفهومی به اجرای پس آزمون (آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی ) پرداخته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که در گروههای آزمایش و کنترل از لحاظ یادداری فناوری اطلاعات و انگیزه پیشرفت تفاوت وجود دارد؛ بنابراین نقشه مفهومی در بهبود فناوری اطلاعات و انگیزه پیشرفت دانش آموزان تاثیرگذار است .

کلیدواژه ها:

آموزش مبتنی بر نقشه ی مفهومی ، انگیزش پیشرفت ، یادداری ، دانش اموزان پسر پایه ششم ابتدایی

نویسندگان

فهیمه رجبی

استادیار گروه علوم تربیتی،دانشگاه پیام نور ،ایران

محمدمهدی دفاعی نسب

دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز آباده