بررسی تاثیر بازیهای آموزشی گروهی مبتنی بر محیط سازنده گرا بر خودپنداره مثبت دانش آموزان ابتدایی دارای اختلال یادگیری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 60

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE10_050

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازیهای آموزشی گروهی مبتنی بر محیط سازنده گرا بر خودپنداره مثبت دانش آموزان ابتدایی دارای اختلال یادگیری بود این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش جامعه ی آماری مورد نظر در برگیرنده تمامی دانش اموزان دوره ابتدایی دارای اختلال یادگیری شهر کرمانشاه بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ مشغول به تحصیل هستند. روش نمونه گیری تصادفی ساده و در دسترس بود با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به دو گروه ۱۵ نفره گروه (آزمایش و کنترل) شدند. تقسیم از انتخاب تصادفی آزمودنیها و جایگزینی آنها پیش آزمون مقیاس خود پنداره (مثبت) اجرا شد متغیر مستقل که در این پژوهش آموزش بازیهای گروهی بود طی ۸ جلسه یک ساعته روی آزمودنی ها اجرا شد. به منظور گردآوری داده ها از مقیاس خود پنداره استفاده شد. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آخرین ورژن نرم افزار آماری SPSS و آزمون کوواریانس چند متغیره مانکووا) استفاده شد. نتایج نشان داد پس از تعدیل نمرات پیش آزمون خود پنداره مثبت بین اثر دو گروه دانش آموزان گروه آزمایش بازیهای آموزشی گروهی و گروه کنترل تفاوت معنی دار وجود دارد (۰/۰۱>P و ۱۸/۵۸۲ (۵) و F. لذا از آنجا که F از ۱/۹۶ بیشتر است و سطح معناداری در گروه آزمایش از ۵صدم کمتر است بنابراین فرضیه محقق؛ به این معنی که میانگین نمرات پس آزمون خودپنداره مثبت به طور معنی داری در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است، تایید میشود.

کلیدواژه ها:

بازیهای آموزشی گروهی ، محیط سازنده گرا خود پنداره ، مثبت دانش آموزان اختلالیادگیری

نویسندگان

علی آزادی کاروانه

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی. و آموزگار کودکان استثنایی