استفاده از برنامه آموزشی مجازی شاد بر کارآمدی معلمان و ارتقاییادگیری دانش آموزان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 41

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENSANI01_100

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش برنامه آموزشی شاد بر کارآمدی معلمان و ارتقای یادگیری دانش آموزان انجام شده است این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی میباشد جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان و معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران میباشند که با بهره گیری از روش تصادفی طبقه ای و جدول کرجسی و مورگان، تعداد ۳۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی معلم گیبسون و دمبو (۱۹۸۴ و پرسشنامه رفتارهای یادگیری درموت و همکاران (۱۹۹۹) بود. به منظور تعیین روایی ابزار پژوهش از روایی محتوایی و صوری با بهره گیری از نظر متخصصان و همچنین به منظور تعیین پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن برای کل پرسشنامه خودکارآمدی معلمان برابر با ۰/۷۸ و برای پرسشنامه یادگیری دانش آموزان برابر با ۰/۷۹ گزارش گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از برنامه آموزشی مجازی شاد میتواند بر خودکارآمدی معلمان و ارتقای یادگیری دانش آموزان اثرگذار باشد.