پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده شرکت ها بر اساس قدرت بازار، کوته بینی مدیران و ظرفیت بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 72

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_202

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر قدرت بازار، کوته بینی مدیران و ظرفیت بدهی بر ارزش افزوده اقتصادی تعدیلشده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت هایی است که از سال ۳۹۳۱ تا ۸۹۳۱ در بورس اوراق بهادار تهران فعال بوده اند و با توجه به محدودیت های اعمال شده، ۸۶ شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده است. نوع داده ما داده های ترکیبی است و برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات از نرم افزار EViews استفاده شده است. شاخص ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده شرکتها (متغیر وابسته) و متغیرهای بکوته ینانه مدیران، ظرفیت بدهی و قدرت بازار به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شد. متغیرهای کنترل در این تحقیق عبارت بودند از: نسبت فعلی، اندازه شرکت، نسبت ارزش شرکت و سن شرکت. با توجه به نتایج آزمون های F-Limer و Hausman، مدل تابلویی با اثرات تصادفی به عنوان کارآمدترین روش اقتصادسنجی ادر ین پژوهش انتخاب شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که متغیرهای ظرفیت بدهی، تاثیر معنادار و منفی و متغیرهای بکوته ینانه مدیران و قدرت بازار تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده شرکت ها دارند.

کلیدواژه ها:

ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده ، کوته بینی مدیران ، ظرفیت بدهی ، قدرت بازار.

نویسندگان

گندم زینل زادگان

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی فاطمیه، شیراز، ایران

هادی عبدی طالب بیگی

مربی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی فاطمیه، شیراز، ایران