تاثیر رهبری مخرب بر تفکر استراتژیک در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 21

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_103

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

وجود رهبران مخرب برای هر سازمانی در حکم سمی مهلک است و اگر سازمان نتواند راهکارهای مناسبی برای مقابله با این رهبران ارائه دهد سازمان با شرایط بحرانی و خطرناکی مواجه خواهد شد که در نهایت ممکن استباعث آثار زیانباری شود. این تحقیق در همین راستا و با هدف تاثیر رهبری مخرب بر تفکر استراتژیک مبتنی بر مدل مثلث سمی مارسیالین انجام شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - همبستگیاست و برای گردآوری داده های مورد نیاز از رویکرد پیمایشی استفاده شده است. جامعه آمارش شامل کارکنان بخش بیمه سازمان تامین اجتماعی شهرستان ارومیه است که مشتمل بر ۲۲۰ کارمند است. از طریق نمونه گیری تصادفی ساده اقدام به توزیع پرسشنامه می شود و حجم نمونه آماری از طریق جدول مورگان تعداد ۱۳۵ نفر است . ابزار گردآوری داده از نوع پرسشنامه بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهایSPSS و LISREL استفاده شده است. نتایج در مجموع نشان داد که وجود رهبران مخرب در سازمان تامین اجتماعی به میزان ۷۶۵/۰ میزان تفکر استراتژیک را در سازمان کاهش می دهد و این اثر نامطلوب از طریق جاه طلبی بیشتری تاثیر را دارد.

نویسندگان

اکبر افرازه

کارشناس ارشد مدیریت، سازمان تامین اجتماعی، ارومیه، ایران