بررسی اثرات استریوالکترونی مشتقات هالوژنه ی ۱ و ۳- دی اکسان در کربن ۵ با استفاده از محاسبات DFT

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 55

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RCCE-5-21_002

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

رفتار کانفورماسیونی ترکیبات ۵ -فلوئورو-۱و ۳-دی اکسان (ترکیب ۱)، ۵-کلرو-۱و۳-دی اکسان(ترکیب ۲) و ۵- برمو- ۱ و۳- دی اکسان (ترکیب ۳) به وسیله محاسبات هیبرید DFT(**B۳LYP/۶-۳۱۱+G) وNBO مورد بررسی قرار گرفت. و اثر آنومری کانفورماسیون هایمحوری (هالوژن ها با جهت گیری محوری) و کانفورماسیون های استوایی با استفاده از آنالیزNBO مطالعه شد. با استفاده از آنالیز NBO مقادیر اثرات آنومری و گوچ را از طریق انرژیپایداری در ارتباط با انتقالات الکترونی σo-, σc۵-X→σ*O-C۶, σO-C۶→σ*C۵-X σ*C۵-X σC۶-Hax, C۶→σ*C۵-H→و σC۵-X→σ*C۶-Hax محاسبه گردید.نتایج نشان دادند که مقادیر اثر آنومری در کانفورماسیون های استوایی بیشتر از مقادیر متناظردر کانفورماسیون های محوری هستند و آثرات گوچ در کانفورماسیون های محوری بیشتر ازکانفورماسیون های استوایی متناظرشان هستند. هدف اصلی در کار حاضر مطالعه ی اثرات برهمکنش های اثرات استریوالکترونی، برهم کنش های الکترواستاتیکی و دافعه ی استریک بر رویبرتری کانفورماسیونی در ترکیبات ۱ تا ۳ است. بنابراین، این برتری با استفاده از انرژی رزونانس؛عناصر غیر قطری.مرتبه پیوندی ویبرگ. انرژی-جمعیت اوربیتالی. ممان های دوقطبی بررسیانجام گرفته است. همچنین. سایت های فعال واکنش های الکتروفیلی و نوکلتوفیلی را با کمک ازیکسری پارامترهای مورد محاسبه از اوربیتال های مرزی مشخص شدند. و نقشه پتانسیلالکترواستاتیکی. با کمک از محاسبات هیبرید- DFT مورد ارزیابی قرار گرفته است. نقشه یپتانسیل الکترواستاتیکی در سطح نظری**B۳LYP/۶-۳۱۱+G مورد بررسی قرار گرفت.

نویسندگان

نسرین مسن آبادی

گروه شیمی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن ایران