زمان بندی وظایف در بستر اینترنت اشیاء-مه-ابر بر اساس با استفاده از ترکیب خوشه بندیمبتنی بر اولویت و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چندهدفه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 57

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF05_207

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

چکیده مقاله:

اینترنت اشیا یک تحول اساسی در صنعت مراقبت های بهداشتی ایجاد نموده است. داده های جمع آوری شده در دستگاه های اینترنتاشیاء نیاز به پردازش دارند تا وظایف مشتق از داده ها به صورت کامل اجرا شود. از سوی دیگر با توجه به قدرت پردازشی و ذخیرهسازی محدود در سنسورهای تعبیه شده در دستگاه های اینترنت اشیا، نیاز به رسانه های جانبی برای پشتیبانی از داده های جمع آوریشده از سیستم های مراقبت های بهداشتی به یک نیاز اساسی تبدیل شده است. یکی از بهترین گزینه ها برای رسیدگی به داده ایجمع آوری شده، رایانش ابری است. رایانش ابری با دریافت داده ها و ارائه خدمات لازم برای وظایف مراقبت بهداشتی، به یکی ازاجزای اصلی سیستم تبدیل شده است. در عین حال حجم داده های رسیده به ابر با تجه به استفاده وسیع از سیستم های مراقبت، درحال افزایش است که می تواند توازن بار در ابر را به هم زند. بدین ترتیب ظهور رایانش مه میتواند حجم بار رسیده به ابر را با پردازشاولیه روی داده ها و حذف داده های غیرضروری کاهش دهد. حال داده های یکپارچه و وظایف محاسباتی سنگین می تواند به ابر راه یابدو در این محیط زمان بندی شود که به عنوان یکی از چالش های مهم مطرح است. در این تحقیق، رویکرد مدیریت سیستم هایمراقبت بهداشتی در بستر اینترنت اشیاء-مه-ابر بر اساس زمان بندی وظایف با استفاده از ترکیب خوشه بندی مبتنی بر اولویت والگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چندهدفه ارائه شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد، روش پیشنهادی با تکیه بر اولویتبندی وظایف و قدرت فراکتشافی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چندهدفه، از نظر معیارهای ارزیابی نزدیک به بهینه عمل کردهاست و در مقایسه با روش های پیشین بهبود یافته است.

کلیدواژه ها:

اینترنت اشیاء ، مراقبت بهداشتی ، زمان بندی ، بهینه سازی ازدحام ذرات چندهدفه

نویسندگان

پرستو کمالی

دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر موسسه آموزش عالی غیر انتفایی مقدس اردبیلی

مجتبی اسلام نژاد نمین

هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر موسسه غیرانتفائی مقدس اردبیلی

فرناز حسینی

گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه فنی و حرفه ای،تهران ،ایران