شناسایی عوامل موثر بر بهبود عملکرد حرفه ای معلمان ابتدایی در آموزش هایمجازی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 95

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF05_055

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر بهبود عملکرد حرفه ای معلمان ابتدایی در آموزش های مجازی انجام شده است. اینپژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی اکتشافی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق مدیران مدارس و معلمانباسابقه و شاغل در مقاطع ابتدایی مدارس دولتی و خصوصی ناحیه چهار مشهد بوده اند. در این تحقیق از نظرات ۴۱ نفر از خبرگان کهبه صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شده بودند، استفاده گردیده است. در این تحقیق برای شناسایی عوامل از تکنیک دلفی استفادهشده است. براساس یافته های تحقیق و پس از چندین دور دلفی، در مجموع ۲۳ عامل شناسایی شدند که در قالب ۱ دسته کلی دستهبندی گردیدند. این چهار دسته عبارتند از تجهیزات و حمایت های سازمانی، مهارت های ارتباط، ویژگی های شخصیتی، مهارت هایرفتاری.

نویسندگان

زهرا محمدپور

دانشجوی کارشناسی ارشد،موسسه آموزش عالی تابران مشهد،ایران

هادی بستام

استاد یار موسسه آموزش عالی تابران مشهد، ایران