بررسی تاثیر راحتی آنلاین بر قصد پذیرش همراه بانک با نقش واسطه ای سودمندی و لذت درک شده و تعدیلگری امنیت درک شده (مورد مطالعه: شعببانک تجارت در استان تهران)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 431

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF07_294

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1401

چکیده مقاله:

با گسترش روزافزون جهانی سازی و عنصر رقابت، تحولات عظیمی در زمینه های تجارت، مدیریت و بانکداری رخ داده است و به طبع آن روشهای سنتی به مدرن تغییر شکل یافته است. با توجه به روند رو به گسترش انجام فعالیتهای مربوط به کسب و کار با استفاده از موبایل در سطح جهان و ایران، هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر راحتی آنلاین بر قصد پذیرش همراه بانک با نقش واسطه ای سودمندی و لذت درک شده و تعدیلگری امنیت درک شده می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره پژوهش های توصیفی- پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان بانکداری موبایل بانک تجارت در شهر تهران می باشد که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۸۴ به دست آمده است و پرسشنامه ها به صورت خوشه ای و غیر احتمالی در دسترس در اختیار مشتریان قرار گرفته است و ۴۰۰ پرسشنامه جمع آوری شده است. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار spss, Smart pls, Warp pls و با استفاده از آزمون های آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد راحتی آنلاین بر قصد پذیرش همراه بانک با نقش واسطه ای سودمندی درک شده و لذت درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد. و هم چنین سودمندی درک شده و لذت درک شده بر قصد پذیرش همراه بانک با نقش تعدیلگری امنیت درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

پروانه زراعتی فوکلائی

استادیار دانشگاه آزاد، واحد جویبار

مهدی باباپور

دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی پارسا