بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مذهب محور (RCBT) بر ابرازگری هیجان و میزان قند خون در بیماران دیابت نوع دو

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 345

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPCS02_042

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1401

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: بیماری دیابت از جمله بیماری های مزمن می باشد که ابعاد مختلف جسمی ، روانی و اجتماعی زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مذهب محور (RCBT) در ابرازگری هیجان و میزان قند خون بیماران دیابت نوع دو انجام شده است.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون وگروه کنترل می باشد که از میان بیماران دیابت نوع دو مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت با روش نمونه گیری هدفمند تعداد ۳۰ نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی ساده در دو گروه ۱۵ نفر شامل گروه آزمایش و گروه گواه گمارده شدند. گروه آزمایشی ۱۰ جلسه ۶۰ دقیقه ای RCBT دریافت کردند ولی گروه آزمایش فقط مراقبت های عادی دریافت کردند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره با رعایت پیش فرض ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و گروه گواه در پس آزمون ابرازگری هیجان با کنترل پیش آزمون (F=۳/۹۵, P=۰/۰۳) در سطح اطمینان ۹۵درصد (P<۰/۰۵) در ابرازگری هیجان و در قند خون ناشتا (F=۵/۹۳, P=۰/۰۲) تفاوت وجود دارد؛ ولی در میزان قند خون بعد از صبحانه (F=۱/۷۱, P=۰/۰۲) و هموگلوبین گلیکوزیله (F=۲/۶۸, P=۰/۶۵) علی رغم تفاوت در میانگین، تفاوت به لحاظ آماری معنادار نیست.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که درمان شناختی- رفتاری مذهب محور و در افزایش ابرازگری هیجان بیماران دیابتی موثر است و در کاهش قند خون ناشتا می تواند به عنوان یک درمان کمکی برای بیماران دیابتی مفید واقع شود.

کلیدواژه ها:

دیابت نوع دو ، درمان شناختی- رفتاری مذهب محور (RCBT) ، ابرازگری هیجان ، قند خون ناشتا ، قند خون بعد از صبحانه ، هموگلوبین گلیکوزیله

نویسندگان

آزاده فتحی دوکی

دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

لیلا حسن نیا

دکتری روان شناسی عمومی، گروه سلامت روان ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

محمدکاظم فخری

روانشناسی استادیار گروه روان شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران