پیش بینی نقش سبک رهبری تحول آفرین و خلاقیت بر فرهنگ سازمانی مدیران مدارسآموزش و پرورش منطقه ۹ شهر تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 279

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCPS08_060

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1401

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی پیش بینی نقش سبک رهبری تحول آفرین و خلاقیت بر فرهنگ سازمانی مدیران مدارس آموزش وپرورش منطقه ۹ شهرتهران می پردازد. روش تحقیق دراین پژوهش به شیوه توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعهآماری این پژوهش شامل کلیه مدیران شاغل در مدارس دولتی ابتدایی ) ۶۲ نفر(، متوسطه اول ) ۳۰ نفر( و متوسطه دوم( ۴۵ نفر( در مجموع ۱۳۷ نفر ، آموزش و پرورش منطقه ۹ شهر تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل ۱۲۳ نفر ازمدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه ۹ شهر تهران می باشد که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای استفاده شد. ابزار این پژوهش، پرسشنامه خلاقیت رندسیپ، پرسشنامه رهبری تحولی فرم کوتاه بس و آولیو ) ۲۰۰۰ ( وپرسشنامه فرهنگ سازمان ی دنیسون ) ۲۰۰۰ ( بود. در بخش تحلی ل داده ها، فرضیه های پژوهش با بهره گیری از آزمونهمبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سبک رهبری تحولآفرین وخلاقیت مبتنی بر فرهنگ سازمانی مدیران قابل پیش بینی می باشد. سبک رهبری تحول آفرین مبتنی بر فرهنگسازمانی مد یران قابل پیش بینی می باشد. خلاقیت مبتنی بر فرهنگ سازمانی مدیران قابل پیش بینی می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مریم انزاهی گریوده

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ,دانشگاه آزاد اسلامی , واحد تهران غرب

رضا سورانی

استادیار دانشگاه و عضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی , واحد تهران غرب