بررسی عوامل موثر بر بازدهی سهام شرکت های بیمه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 57

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EMA-7-2_011

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

چکیده مقاله:

نتایج حاصل از مطالعات تجربی در باب نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر بازدهی سهام بنگاه ها گاهی اوقات متفاوت و حتی متضادبوده است. مطالعه احمد و همکاران (۲۰۱۹) نشان می دهد علت این امر درون زایی عوامل موثر بر بازدهی سهام است؛ به همیندلیل این مطالعه با رفع مشکل درون زایی متغیرهای توضیحی با بهره گیری از رهیافت متغیرهای ابزاری در تخمین حداقلمربعات دومرحله ای به بررسی عوامل موثر بر بازدهی سهام ۱۷ شرکت بیمه در ایران طی سال های ۱۳۸۸-۱۳۹۸ می پردازد.نتایج این مطالعه نشان می دهد اندازه شرکت های بیمه، نسبت دارایی های ملموس، نرخ رشد حق بیمه و قدمت شرکت هایبیمه اثر مثبت و معنی داری بر بازدهی سهام آن ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد و اثر اهرم مالی و نرخ رشد دارایی ها بربازدهی سهام شرکت های بیمه در ایران منفی و معنی دار ارزیابی می گردد که تمامی این نتایج با تصریح صحیح مدل، منطبقبر مبانی نظری اقتصادی بوده است. همچنین نتایج حاصل از آزمون های استاک-یوگو، ضریب والد کرگ-دونالد، ضریب Fاندرسون-روبین، ضریب کای دو اندرسون-روبین و آزمون ضریب لاگرانژ استاک-رایت موید مناسب بودن متغیرهای ابزاریانتخاب شده است.

نویسندگان

ابراهیم کاردگر

دکتری اقتصاد، دانشگاه مازندران، مدیرعامل بیمه دانا، تهران، ایران

مهدی احراری

دکتری اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، مدیر پژوهش و توسعه بیمه دانا، تهران، ایران

نیما محمدنژاد

دکتری اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، کارشناس بیمه دانا، تهران، ایران