بررسی میزان نهادینهسازی تعالی سازمانی و تاثیر آن در میزان عملکرد شغلی معلمان ابتدائی مدارس دخترانه شهرستان مراغه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 389

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HUMANITY06_137

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر میزان نهادینه سازی تعالی سازمانی بر عملکرد شغلی معلمان ابتدائیمیباشد. پژوهش کاربردی حاضر از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی میباشد. جامعه آماری مدیران و معلمان ابتدائی مدارس دخترانه شهرستان مراغه میباشد که تعداد آنها برابر ۰۸۳ نفر میباشد. حجم نمونه آماری نیز بااستفاده از جدول مورگان برابر ۱۸۱ نفر بدست آمد. به منظور جمعآوری دادهها و اطلاعات پژوهش از پرسشنامهاستفاده گردید. جهت آزمون فرضیههای پژوهش و مدلیابی معادلات ساختاری، از نرم افزار Spss۲۵ وPls استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد میزان نهادینهسازی تعالی سازمانی در میزان عملکرد شغلی معلمان تاثیر دارد. در مجموع با تایید فرضیههای پژوهش، راهکارهای متناسب با یافتههای پژوهش ارائه گردید.

نویسندگان

معصومه فلاحی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی- آموزگار مدارس ابتدایی دولتی