ارزیابی پتروفیزیکی و تعیین رخساره های الکتریکی سازند سروک در یکی از میادینهیدروکربنی جنوب غرب ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 301

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMGBC06_038

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1401

چکیده مقاله:

سیستم هیدروکربوری نفتی کرتاسه میانی یکی از مهم ترین سیستم های هیدروکربوری ایران است که مخازنعظیم نفتی در جنوب و جنوب غرب کشور را تشکیل می دهد. سازندهای گروه بنگستان، پس از سازند آسماریدومین افق تولیدی جنوب غرب ایران به حساب می آیند. در این پژوهش با توجه به اهمیت سازند سروک در جنوب غربایران، ارزیابی پتروفیزیکی به دو روش قطعی و احتمالی به منظور تعیین رخساره های الکتریکی صورت گرفته است. در اینمطالعه کنترل کیفی و ویرایش داده ها و همچنین تصحیحات لازم روی لاگ های چاه پیمایی و داده های مغزه با استفاده ازنرمافزار ژئولاگ اعمال گردید. مطالعه کراس پلات ها RHOB) - MID-PLOT,M-N,NPHI (RHOMA-UMA PLOT,بیانگر وجود لیتولوژی غالب آهک، بخش ناچیزی شیل و دولومیت، کانی رسی غالب کلریت و فلدسپات در سازند سروکمورد مطالعه است. همچنین حجم شیل، تخلخل، اشباع آب و تصحیح آنها از نظر هیدروکربن در بررسی های پتروفیزیکی بهروش قطعی مورد محاسبه قرار میگیرد. علاوه بر این در ارزیابی به روش احتمالی و تعیین زون های مستعد مخزن، سازندسروک بیانگر کیفیت مخزنی مناسب و ناحیه تولیدی است که دارای شرایط مناسبی جهت مشبک کاری است. برای اطمیناناز تفسیر صورت گرفته تخلخل مغزه با تخلخل موثر محاسبه شده از روش احتمالی مورد مقایسه قرارگرفت. درنهایت مدل سازیرخساره الکتریکی با استفاده ازلاگ های ( PHIE,NPHI,RHOB,DT ) منجر به شناسایی ۵ رخساره الکتریکی در مخزنمورد مطالعه شده است به طوری که از رخساره ۱ به سمت رخساره ۵ کیفیت مخزنی افزایش می یابد.

نویسندگان

مجتبی شعبانی

کارشناسی ارشد، گروه زمینشناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

الهام اسدی مهماندوستی

استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

مهدی امیرسرداری

استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

محمدحسین محمدی

کارشناسی ارشد، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران