مدیریت ایمنی کارگاه های ساختمانی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر آن

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 66

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENGGCONF08_038

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1401

چکیده مقاله:

این مقاله با هد ف بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیری ت ایمنی کارگاه های ساختمانی در شهرستان شیراز انجا م گرفت جامعه آماری تحقیق نیز شامل مجریان، کارشناسان فعالی ت های انبوه سازی ساختمانی و عمرانی، پیمانکاران و مهندسین مشاور در سطح شهرستان شیراز که حداقل ۱۰ سال سابقه اجرایی در کارگاه های ساختمانی را دارند، بوده است که بدین لحاظ ت عداد ۵۳ نفر برای جامعه آماری خبره در تحقیق حاضر در نظر گرفته شد. بر اساس تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، در بین معیارهای شناسایی شده ی موثر بر مدیری ت ایمنی کارگاه های ساختمانی، معیارهای تجهیزات و ماشین آلات، نظارت و کنترل و نیز اصول ایمنی و حفاظ ت به ترتی ب با وزن موثر ۰/۲۴۹، ۰/۲۰۶ و ۰/۱۶۴ دارای بیشترین میزان تاثیر بوده اند. همچنین در بین زیر معیارهای ساختار سازمانی ایمنی برای مدیری ت ایمنی کارگاه های ساختمانی شهر گرگان، زیر معیارهای آموزش مسائل ایمنی با ۹۵/۵ درصد، در بین زیر معیارهای محیط کارگاه، زیر معیارهای جانمایی کارگاه با ۴۶/۲ درصد، در بین زیر معیارهای علائم و آگاه سازی، زیر معیارهای موانع بازدارنده با ۶۲/۸ درصد، در بین زیر معیارهای اصو ل ایمنی و حفاظت، زیر معیارهای وسائل حفاظ ت فردی با ۵۸/۵ درصد، در بین زیر معیارهای انبارش و نگهداری مواد، زیر معیارهای نگهداری مواد سوختنی و قابل انفجار با ۵۴/۵ درصد در بین زیرمعیارهای تجهیزات و ماشین آلات، زیر معیارهای داربس ت و نردبان با ۴۷/۱ درصد و در بین زیر معیارهای نظارت و کنترل، زیر معیارهای نظارت و برنامه ریزی دقیق با ۵۷/۴ درصد دارای بیشترین تاثیر بر مدیریت ایمنی بوده اند.

نویسندگان

مهدی ابطحی

استاد یار گروه مدیریت ،واح د مرودشت ،دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت، ایران

محسن رضائی

دانشجوی کارشناسی ارش د مهندسی معماری ( مدیریت پروژه ) ، موسسه آموزش عالی آپادانا،شیراز ، ایران

ندا مرادی زادگان

دانشجوی کارشناسی ارش د مهندسی معماری ( مدیریت پروژه ) ، موسسه آموزش عالی آپادانا،شیراز ، ایران