بررسی و تحلیل میزان ارتقاءکنترل کیفیت و تاثیر آن در سازمان حسابرسی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 90

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMAA22_013

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

انجام حسابرسی مالی با کیفیت بالا موجب می شود که اطلاعات قابل اتکاتری در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد و همچنین با بهبود کارایی، حسابرسی با صرف حداقل منابع انجام گیرد. لذا این امر باعث شده است تا سازمان حسابرسی جهت ایجاد رضایت در استفاده کنندگان کارایی و اثربخشی حسابرسی خود را با استقرار سیستم کنترل کیفیت بهبود ببخشد. بنابراین استقرار سیستم کنترل کیفیت مناسب توسط موسسات حسابرسی جهت بهبود حسابرسی و اثربخشی هر چه بیشتر صورتهای مالی که پاسخ گویی نیازهای مطرح شده باشد اجتناب ناپذیر است . جامعه آماری تحقیق متشکل از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی با تعداد ۳۰۰ نمونه بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS استفاده شد و در آزمون فرضیه ها از آمار توصیفی شامل محاسبه شاخصهای آماری و تنظیم جدول توزیع فراوانی و از آمار استنباطی شامل آزمون پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون، آزمون آماری رگرسیون خطی ساده (دومتغیره) ، رگرسیون خطی چندمتغیره و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. روش جمع آوری اطلاعات تحقیق بصورت کتابخانهای و میدانی است. یافته های تحقیق نشان میدهد که کلیه اجزای کنترل کیفیت مطرح شده در استاندارد کنترل کیفیت در سازمان حسابرسی از دیدگاه حسابرسان شاغل در سازمان بطور نسبی رعایت میشود و این اجزا دارای ارتباط مستقیم (مثبت) با کیفیت حسابرسی صورتهای مالی میباشد بطوریکه با افزایش رعایت سیاستها وروشهایی اجزای کنترل کیفیت اثر بخشی حسابرسی صورتهای مالی به میزان بالایی افزایش مییابد. لذابا توجه به اینکه واحد کنترل کیفیت مسئولیت استقرار و اجرای استاندارد کنترل کیفیت را بعهده دارد پس بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی به میزان بالایی اثر دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

لیلا زمانی

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه خاتم، دانشکده مدیریت و مالی، تهران، ایران.

صمد برزویان شیروان

استادیارگروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، ایران