مقایسه استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش کووید-۱۹ و سایر بخش ها و ارتباط آن با سطح آگاهی ایشان از بیماری کووید-۱۹

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

31

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HMED-13-2_006

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: شیوع پاندمی کووید-۱۹، فشار کاری مضاعفی را به کادر درمان، به خصوص پرستاران وارد نموده است که موجب نگرانی و استرس زیادی گردیده است. به نظر می رسد میزان استرس شغلی پرستاران با سطح آگاهی آنان از کووئید-۱۹ مرتبط باشد. در این مقاله برآنیم به بررسی میزان آگاهی و استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش های کووید-۱۹ و غیرکووید-۱۹ و ارتباط آنها با یکدیگر بپردازیم.روش کار: میزان آگاهی و نیز استرس شغلی تعداد ۲۱۵ پرستار شاغل در بخش های کووید-۱۹ و نیز تعداد ۱۴۲ پرستار شاغل در سایر بخش ها که به صورت غیراحتمالی از دو بیمارستان امام رضا(ع) و قائم(عج) مشهد در سال ۱۳۹۹ انتخاب شده بودند با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته و نیز پرسشنامه استاندارد JRTI مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: میانگین نمره آگاهی پرستاران ۴۴/۱۷±۱۹/۶۸ بود. میزان آگاهی پرستاران شاغل در بخش کووید-۱۹ به طور معناداری بالاتر از پرستاران شاغل در سایر بخش ها بود (p=۰.۰۰۲). میانگین نمره استرس شغلی در پرستاران ۱۷/۱۳±۸۲/۵۸ بود و تفاوت معناداری بین استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش های کووید-۱۹ و پرستاران شاغل در سایر بخش ها مشاهده نشد (p=۰.۱۳۴). رابطه آماری معنادار معکوس بین نمره آگاهی و نمره استرس شغلی مشاهده شد (r=-۰.۱۴, p=۰.۰۰۷).نتیجه گیری: افزایش میزان آگاهی پرستاران سبب کاهش استرس شغلی ایشان می شود که این موضوع اهمیت افزایش آگاهی پرستاران را در خصوص بیماری کووید-۱۹ از طریق ارائه آموزش های مناسب نشان می دهد.

نویسندگان

جمشیدجمالی
جمشید جمالی

استادیار، دکتری آمار زیستی،گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ایران.

سید سعیدطباطبایی
سید سعید طباطبایی

استادیار، دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

مهدییوسفی
مهدی یوسفی

دانشیار، دکتری اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

وحیدقوامی
وحید قوامی

استادیار، دکتری آمار زیستی،گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ایران.