بررسی ارتباط عوامل فرهنگ سازمانی با استقرار فرایندهای مدیریت دانش و خلاقیت در فرهنگیان شهرشهرکرد

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

29

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_1927

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با استقرار فرایندهای مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان آموزش و پرورش شهر شهرکرد" انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات جزء روش های توصیفی- همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه نیمرخ فرهنگ سازمانی ساروس و دیگران (۲۰۰۲) با ضریب آلفای کرونباخ۰/۹۳، پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (۲۰۰۳) با پایایی۰/۹۴و پرسشنامه رندسیپ (۱۹۷۹) با پایایی ۰/۷۲ می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهر شهرکرد بود و نمونه آماری بر طبق جدول مورگان ۲۷۴نفر به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری از شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و آمار استنباطی نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین عوامل هفتگانه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش (۰/۰۱> r=۰/۸۲,p) همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین عوامل فرهنگ سازمانی با خلاقیت کارکنان (۰/۰۱> r=۰/۵۰,p) همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین با توجه به اهمیت فرهنگ سازمانی در استقرار فرایندهای مدیریت دانش و خلاقیت کارکنان لازم است مسئولین آموزش و پرورش با بستر فرهنگ سازمانی مناسب، زمینه های کاربرد موثرتر دانش را فراهم آورند.

کلیدواژه ها:

فرهنگ سازمانی مدیریت دانش - خلاقیت

نویسندگان

الهه کریم زاده مصطفی آبادی

کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی

مریم کریم زاده

کارشناسی آموزش مشاوره و راهنمایی گرایش پرورشی