پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس مهارت های مثبت اندیشی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر ارومیه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 31

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_1672

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس مهارتهای مثبت اندیشی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر ارومیه انجام شد. از لحاظ گردآوری دادهها پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و با توجه به هدف تحقیق، پژوهش کاربردی (توصیفی از نوع همبستگی) بود. جامعه آماری تحقیق ۶۵۵۲ نفر از دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر ارومیه بود. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای افراد مذکور انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها مقیاس سرزندگی تحصیلی، مقیاس مهارت های مثبت اندیشی و پرسشنامه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج نشان بین مهارت های مثبت اندیشی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد

نویسندگان

نیما درویشی

کارشناسی ارشد روانشناسی ، آموزگار ابتدایی شهرستان ارومیه