تاثیر آموزش شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان پایه ششم شهر مرودشت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 31

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_1418

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش تاثیر آموزش شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان پایه ششم بودهاست. روش پژوهش نیمه تجربی، با طرح پیشآزمون، پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پایه ششم شهر مرودشت در سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰ مشغول به تحصیل بودند. برای تعیینحجم نمونه در ابتدا به صورت خوشه ای مرحله ای از مدارس ابتدایی شهر مرودشت، دو مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب شد و دانش آموزان ششم آن مدرسه که داوطلب شرکت در پژوهش بودند به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش ۲۲) نفر) و کنترل ۲۲) نفر) قرار داده شدند. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسوناسمیت بوده است، که روایی و پایایی ابزار مورد تائید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت. که در سطح آمار توصیفی؛ فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شده است. پس از تجزیه وتحلیل نتایج نشان داد که آموزش شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی بر کاهش اضطراب امتحان تاثیر معنادار دارد.

نویسندگان

محمد قلعه نوی

آموزگار ابتدایی منطقه درودزن- مدرس دانشگاه فرهنگیان، فارس، ایران

مختار عراقی

مدیر پژوهش سرای دانش آموزی شهر جاسک

ابراهیم آبیار

مدیر دبستان شهید حسینی حصار )منطقه درودزن(

معصومه زارع نژاد

آموزگار ابتدایی منطقه درودزن