بررسی تاثیر استفاده از فناوری به ویژه نرم افزار جئو جبرا و دست سازه ها بر یادگیری مبحث تبدیلات هندسی دانش آموزان پایه هفتم شهرستان ریگان در سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۴۰۱

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 37

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_1402

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

در این پژوهش با روش میدانی-آزمایشی به بررسی تاثیر استفاده از فناوری به ویژه نرم افزار جو جبرا و دستسازه ها بر یادگیری دانش آموزان پایه ی هفتم متوسطه در مبحث تبدیلات هندسی می پردازیم. جامعه ی آماری در این تحقیق شامل ۶۱۲ نفر از دانش آموزان پسر پایه ی هفتم شهرستان ریگان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱می باشد. برای این تحقیق سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل هر کدام از گروه ها مشتمل بر ۲۰ نفر، به شیوه نمونه گیری در دسترس در نظر گرفته شدند .دانش آموزان در گروه کنترل به شیوه سنتی و معمولی و در گروه آزمایش اول با استفاده از دست سازه ها ودر گروه آزمایش دوم با استفاده از فناوری به ویژه نرم افزار جئوجبرا ودر گروه سوم با استفاده ی تلفیقی از فناوری به ویژه نرم افزار جئوجبرا و دست سازه ها مورد آموزش قرار گرفتند و در پایان هر یک از گروه ها با استفاده از آزمون محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از ارزیابی دانش آموزان چهارگروه به وسیله نرم افزار spss نسخه ۲۶ و با استفاده از آمار توصیفی همچون میانگین و واریانسو در آمار استنباطی با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی دانکن مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل واقع شدند که نتایج حاکی از اختلاف معناداری بین عملکرد دانش آموزان در گروه های مختلف می باشد، دانش آموزان گروهی که با استفاده ی تلفیقی از فناوری به ویژه نرم افزار جئوجبرا و دست سازه ها به آنها آموزش داده شده بود بهترین عملکرد را داشتند و میزان یادگیری گروهی که با استفاده از فناوری به آنها آموزش داده شده بود از گروهی که با استفاده از دست سازه ها به آنها آموزش داده شده بود بیشتر بود و کمترین میزان یادگیری مربوط به گروه کنترل بود.

نویسندگان

محمد امیری

دانشجو کارشناسی ارشد، آموزش ریاضی،دانشگاه پیام نور واحد کرمان

شریفه رضاقلی

استادیار، گروه ریاضی، دانشگاه پیام نور،تهران